لیست متخصصین و ساعات کاری

پزشکان قلب

سونوگرافی

رادیولوژی

همه روزه، صبح و عصر

اسکن هسته ای

همه روزه:

مسئول فنی دکتر مدرسی فر

مترجم هوشمند سایت