آزمایشگاه

آزمایشگاه پاتوبیولوژی کلینیک نور

طرف قرارداد با کلیه بیمه های پایه و تکمیلی

 

آزمایشگاه پاتوبیولوژی قلب نور

لیست آزمایش های مرکز:

بیوشیمی

هماتولوژی

سرولوژی

میکروب شناسی

انگل شناسی

هورمون شناسی

ایمونولوژی

آنالیز ادرار

مترجم هوشمند سایت