داروخانه قلب

داروهای ضد فشارخون بالا

پرازوسین
لوزارتان
آملودیپین
بیزوپرولول
پرازوسین
لوزارتان
آملودیپین
بیزوپرولول
پرازوسین
لوزارتان
آملودیپین
بیزوپرولول
پرازوسین
لوزارتان
آملودیپین
بیزوپرولول