دریافت جواب تصویربرداری

مراجعین محترم کلینیک قلب نور ، شما می‌توانید با در اختیار داشتن شماره قبض و رمز اینترنتی مندرج در قبض رادیولوژی جواب رادیولوژی خود را به طور مستقیم از وب‌سایت مرکز قلب نور دریافت نمایید.

رادیولوژی مرکز قلب نور به منظور رفاه حال مراجعین محترم، مهر و امضای دیجیتال پزشک را در جواب دریافت‌شده از طریق وب‌سایت ثبت کرده است. بنابراین فایل دریافتی به منزله جواب نهایی و تایید شده‌ می‌باشد.

کاربر گرامی شمار می‌توانید با استفاده از اطلاعاتی که بروی قبض پذیرش شما درج شده‌است، جواب  خود را از سامانه جوابدهی آنلاین دریافت کنید.